x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Comunicació oral