x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Comunicació oral