x Comunicació oral x Material manipulable x Raonament i argumentació