x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Representacions i models x Comunicació escrita