Competències bàsiques

Identificació i desplegament de les competències bàsiques

El Departament d’Educació ha elaborat diversos documents que despleguen i concreten les competències bàsiques associades a diferents matèries del currículum.

Aquests documents concreten les competències bàsiques de cada àmbit i aporten la següent informació:

  • Gradació de l’assoliment de les competències al final de cada etapa educativa.
  • Identificació dels continguts clau associats a cada competència.
  • Orientacions metodològiques per a l’aplicació a l’aula.
  • Exemples d’activitats d’avaluació amb indicadors relacionats amb els diferents graus d’assoliment.

Pots accedir a tots aquests documents sobre competències bàsiques en el següent enllaç.

Activitats d'aula comentades d'acord amb el desplegament

Les propostes de l’ARC, fruit de l’expertesa dels docents que volen compartir la seva pràctica d’aula, fan aportacions que poden ajudar a avançar cap a un ensenyament més competencial. Per tal de contribuir a exemplificar les orientacions metodològiques presentades en aquests documents s’han seleccionat un grup de propostes de l’ARC especialment il·lustratives i s’hi ha incorporat un arxiu amb comentaris sobre les competències bàsiques que s’hi treballen. Aquestes propostes s’identifiquen per què, en la part superior de la imatge que les acompanya, hi ha una franja vermella amb l’acrònim CB, de Competències Bàsiques.

Per exemple, si accediu a la proposta Caravana de cotxes podreu trobar el document Comentaris sobre les CB de l’àmbit matemàtic, a la columna dreta, en l’apartat de Documents per al professorat.

Exemple d'imatge identificativa.

Podeu accedir directament a aquestes propostes especials a partir de les taules que hi ha a continuació.

Àmbit lingüístic
Àmbit matemàtic
Àmbit científicotecnològic

Àmbit lingüístic

Educació Primària Educació Secundària
Competència 1
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports. Dimensió comprensió lectora
Competència 1
Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. Dimensió comunicativa. Comprensió lectora
Competència 2
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. Dimensió comprensió lectora
Competència 2
Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l. Dimensió comunicativa. Comprensió lectora
Competència 3
Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. Dimensió comprensió lectora
Competència 3
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. Dimensió comunicativa. Comprensió lectora
Competència 4
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi. Dimensió comprensió lectora
Competència 4
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a,intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització. Dimensió comunicativa. Expressió escrita
Competència 5
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari. Dimensió expressió escrita
Competència 5
Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística. Dimensió comunicativa. Expressió escrita
Competència 6
Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari. Dimensió expressió escrita
Competència 6
Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal. Dimensió comunicativa. Expressió escrita
Competència 7
Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa. Dimensió expressió escrita
Competència 7
Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana,dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. Dimensió comunicativa. Comunicació oral
Competència 8
Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars. Dimensió comunicació oral
Competència 8
Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. Dimensió comunicativa. Comunicació oral
Competència 9
Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa. Dimensió comunicació oral
Competència 9
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs. Dimensió comunicativa. Comunicació oral
Competència 10
Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant estratègies que afavoreixin la comunicació oral. Dimensió comunicació oral
Competència 10
Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura catalana, castellana i universal. Dimensió literària
Competència 11
Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. Dimensió literària
Competència 11
Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries,tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. Dimensió literària
Competència 12
Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. Dimensió literària
Competència 12
Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.Dimensió literària
Competència 13
Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana Dimensió plurilingüe i intercultural
Totes les propostes d'ESO de l'àmbit lingüístic
Competència 14
Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya,de l’Estat espanyol, d’Europa i del món. Dimensió plurilingüe i intercultural
Totes les propostes de primària de l'àmbit lingüístic

Àmbit matemàtic

Educació Primària Educació Secundària
Competència 1
Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. Dimensió resolució de problemes
Competència 1
Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats. Dimensió resolució de problemes
Competència 2
Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes. Dimensió resolució de problemes
Competència 2
Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.Dimensió resolució de problemes
Competència 3
Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic. Dimensió resolució de problemes
Competència 3
Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses. Dimensió resolució de problemes
Competència 4
Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les. Dimensió raonament i prova
Competència 4
Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes. Dimensió resolució de problemes
Competència 5
Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers. Dimensió raonament i prova
Competència 5
Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques. Dimensió raonament i prova
Competència 6
Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte. Dimensió connexions
Competència 6
Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics. Dimensió raonament i prova
Competència 7
Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. Dimensió connexions
Competència 7
Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar. Dimensió connexions
Competència 8
Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit). Dimensió comunicació i representació
Competència 8
Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. Dimensió connexions
Competència 9
Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació. Dimensió comunicació i representació
Competència 9
Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. Dimensió comunicació i representació
Competència 10
Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions que ofereixen. Dimensió comunicació i representació
Competència 10
Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres. Dimensió comunicació i representació
Totes les propostes de primària de l'àmbit matemàtic
Competència 11
Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques. Dimensió comunicació i representació
   
Competència 12
Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics. Dimensió comunicació i representació
   
Totes les propostes d'ESO de l'àmbit matemàtic

Àmbit cientificotecnològic

                                          Educació Secundària                                            
 
Competència 1
Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana 
 
Competència 2
Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva desl models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana 
 
Competència 3
Interpretar la història de l'Univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana 
 
Competència 4
Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l'àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d'investigacions experimentals. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana 
 
Competència 5
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana 
 
Competència 6
Reconèixer i aplicar els processos implicats en l'elaboració i validació del coneixement científic. Dimensió indagació de fenòmens naturals de la vida quotidiana  
 
Competència 7
Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l'impacte ambiental. Dimensió objectes i processos tecnològics i de la vida quotidiana 
 
Competència 8
Analitzar sistemes tecnològics d'abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l'impacte en la salubritat i el medi ambient. Dimensió objectes i processos tecnològics i de la vida quotidiana 
 
Competència 9
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar la idoneïtat del resultat. Dimensió objectes i processos tecnològics i de la vida quotidiana 
 
Competència 10
Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure i evitar o minimitzar l'exposició als riscos naturals. Dimensió Medi Ambient 
 
Competència 11
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. Dimensió Medi Ambient 
 
Competència 12
Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà. Dimensió salut 
 
Competència 13
Aplicar les mesures preventives adients, utilitzant el coneixement científic, en relació a les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives. Dimensió salut 
 
Competència 14
Adoptar hàbits d'alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. Dimensió salut 
 
Competència 15
Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i repreducció humanes, en base al coneixement científic, valorant les conseqüències d'una conducta de risc. Dimensió salut 
 
Totes les propostes de l'àmbit cientificotecnològic