fitxa de l'itinerari

El Teorema de Pitàgores

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

24 d'octubre de 2012

MAT [2]

ESO.2 [2]

Resum

Seqüència didàctica per treballar el teorema de Pitàgores a segon d'ESO. S'utilitzen puzles pitagòrics retallables en paper i altres puzles pitagòrics interactius, en GeoGebra, s'aplica el teorema al càlcul indirecte de longituds, es proposa un llistat de problemes de la xina antiga, i es suggereixen adreces de la wikipèdia per aprofundir en història de les matemàtiques. Podeu importar els recursos i activitats seqüenciats en un entorn virtual d'aprenentatge, utilitzant el paquet SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

964

Elements de l'itinerari