fitxa de l'element

La recepta
Ingredients recepta de cuina

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el nom de l'itinerari
La Mesura

MAT [3]

ESO.1 [3]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat s’enllaça a pàgines webs amb exercicis i continguts relacionats amb les mesures de massa. A continuació es proposen diferents situacions en la que s’han d’estimar i comparar diferents masses, tot utilitzant les mesures en un context quotidià.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

884