fitxa de l'element

Proporcionalitat i Accessibilitat
Rampa d'accés a serveis públics.

Crèdits

Xavier Gelada Serrat
Autoria
Xavier Gelada Serrat
xgelada
Catalogació

Data

11 de maig de 2011

MAT [4]

ESO.2 [4]

Eines TIC Treball en context

Resum

Les matemàtiques juguen un paper fonamental en aspectes socials tan rellevants com l’accessibilitat, que incideix decisivament en la qualitat de vida de tots nosaltres i, especialment, de les persones amb mobilitat reduïda. Concretament, la proporcionalitat, i per tant la semblança de figures i el Teorema de Tales, és el concepte generatriu de les activitats, que evolucionen cap al càlcul algebraic, les funcions lineals, la resolució d’equacions i la representació gràfica. Les aplicacions en GeoGebra són un bon complement d’aquest element, orientat a un aprenentatge contextualitzat i significatiu. Finalment, els treballs proposats permeten a l’alumnat explorar matemàticament el seu entorn urbà, de forma directa, crítica i constructiva.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

2570