fitxa de l'element

La ciutat medieval
Pany de porta, foto de Pilar Cristobal Antón

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona, Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM), Universitat de Barcelona
Montse Richou
Catalogació

Data

30 d'abril de 2019

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Atles català d’Abraham Jafuda Cresques
La Baixa Edat Mitjana

CS [1]

ESO.2 [1]

Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Mapes i plànols Taules i gràfics

Resum

Amb les activitats proposades l’alumnat descobrirà les causes de l’expansió urbana europea del segle XI, coneixerà les característiques bàsiques de les ciutats medievals i farà un petit tast de la Barcelona baixmedieval. En grups, els/les alumnes hauran de cercar informació i exposar-la a la resta de la classe. I a partir de la síntesi de les explicacions dels diferents grups, individualment, hauran de presentar una redacció.

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1096

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat