fitxa de l'element

Cossos Geomètrics

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas amb aplicacions de José Luis Álvarez García, Rafael Losada Liste i Enric Peiró
Autoria
Victòria Oliu Subiranas amb aplicacions de José Luis Álvarez García, Rafael Losada Liste i Enric Peiró

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC Material manipulable

Resum

Seqüència didàctica per treballar prismes, piràmides, cossos platònics i cossos de revolució a 3r d'ESO. Consisteix en activitats d'exploració amb GeoGebra, intercalades amb activitats manipulatives. Es repassen les longituds i àrees de figures planes i es dedueixen experimentalment les àrees i volums dels cossos geomètrics i les seves relacions. Es comprova la característica d'Euler i s'aplica per raonar algunes propietats sorprenents dels poliedres. La seqüència didàctica completa està disponible en pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle. Coneixements previs: aplicació del teorema de Pitàgores i de les fórmules de les àrees de figures planes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1646