fitxa de l'element

Fraccions
Fraccions

Crèdits

Joan Fernández Urbano
Autoria
Joan Fernández Urbano
Joan Fernández
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat, per mitjà d’applets de GeoGebra, es treballen els conceptes de fracció, fraccions equivalents, reducció a comú denominador, suma, resta i producte de fraccions i la seva representació gràfica en tots els casos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

567