fitxa de l'element

Els drets humans, ara mateix
Bertrand Russell, filòsof pacifista: la guerra no decideix qui té raó, sinó els que no en tenen.

Crèdits

Àngels Baldó
Autoria
Àngels Baldó
Angels Baldo
Catalogació

Data

19 de març de 2012

CDH [1]

ESO.3 [1]

Fonts primàries

Resum

Tot treballant en grups cooperatius, l’alumnat llegeix la Declaració de 1948 i cerca notícies en diversos diaris que hi estiguin relacionades, i en justifica la relació. Finalment, posen en comú els resultats de la cerca. S’espera així que s’avenci en la comprensió dels drets, llibertats, prohibicions i deures que abasta i que es valori la seva actualitat. Al mateix temps es promou una visió de l’actualitat des de la perspectiva dels drets humans.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

246

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat