fitxa de l'element

Volums i teorema de Pitàgores
Piràmide

Crèdits

Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Autoria
Autor de l'element: Bernat Ancochea. Autor dels applets amb geogebra: Daniel Mentrard
Bernat Ancochea
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'element
Espai i forma

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat es pretén que l’alumne reconegui altres volums amb les seves variants com són piramides i prismes de diferents bases amb les seves característiques. A partir de les aplicacions amb GeoGebra i d’una demostració visual del teorema de Pitàgores es treballaran les fórmules dels volums d’aquestes figures

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1078