fitxa de l'element

El temps de desintegració d'elements radioactius: una aplicació de la funció exponencial
Autor desconegut

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

9 de novembre de 2011

MAT [1]

BTX.1 [1]

Treball en context

Resum

Aquest element està format per quinze activitats que tracten temes relacionats amb la radioactivitat, donant èmfasi a la desintegració radioactiva en què s'hi aplica la funció exponencial.
En algunes d'aquestes quinze activitats es requereix una part de treball de camp per part de l'alumnat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

442