fitxa de l'element

Polinomis
Polinomis

Crèdits

Cati Mora Valls adaptant materials de la xarxa. WEB “Aulanet” – autor: Autor: Juli Jurado Llamas. WEB “genmagic.net” – autors:  Fernando Romero y Roger Rey. WEB: “INTERACTIVA DE MATEMÁTICAS” (Departamento de Educación de Navarra)  dissenyades amb GeoGebra) – autor: Manuel Sada Allo.
Autoria
Cati Mora Valls adaptant materials de la xarxa. WEB “Aulanet” – autor: Autor: Juli Jurado Llamas. WEB “genmagic.net” – autors: Fernando Romero y Roger Rey. WEB: “INTERACTIVA DE MATEMÁTICAS” (Departamento de Educación de Navarra) dissenyades amb GeoGebra) – autor: Manuel Sada Allo.
Cati Mora
Catalogació

Data

10 de gener de 2013

MAT [2]

BTX.1 [2]

Eines TIC Sortides i treball de camp

Resum

Aquesta activitat està dissenyada perquè l'alumnat desenvolupi l'activitat individualment o amb un company. Cal fer-la una vegada el professor ja ha iniciat la unitat: Càlcul de polinomis. Fomenta l'autoaprenentatge de la simbologia dels polinomis i les seves operacions, identitats notables, arrels, descomposició en factors… Els alumnes han de disposar d'ordinador. A partir de definicions, exemples, aplicacions, l'alumne/a, va construint el seu propi coneixement. Desenvolupant les activitats li sorgeixen dubtes que ha d'anar solucionant amb els companys, professor...La fitxa que se li dóna (veure document de l'alumne) el va guiant en tot aquest procés.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

977

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat