fitxa de l'element

Relacions entre angles de diferents quadrants
Captura de l'applet de GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta pàgina web de MATEMÀTIQUES VISUALS conté un applet de GeoGebra amb el cercle trigonomètric (radi 1) on hi ha dibuixat un angle α, el seu sinus i cosinus i els angles 90º-α, 90º+α, 180º-α, 180º+α, 270º-α, 270º+α i -α. Permet explicar i memoritzar de forma visual la correspondència entre les raons trigonomètriques d'aquests angles i el seus signes. S'acompanya d'una fitxa per l'alumne per tal que la completi i li quedi constància escrita del dibuix i dels conceptes treballats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1273