fitxa de l'element

L’aigua, sempre aigua?

Crèdits

 Fina Guitart , Montse Cabello, Silvia Lope, Adaptat a partir del taller de química del Campus ITACA de la UAB (juny 2011) i dels protocols a microescala de les activitats del Global Experiment http://blocs.iec.cat/aiq2011/
Autoria
Fina Guitart , Montse Cabello, Silvia Lope, Adaptat a partir del taller de química del Campus ITACA de la UAB (juny 2011) i dels protocols a microescala de les activitats del Global Experiment http://blocs.iec.cat/aiq2011/
Silvia Lope
Catalogació

Data

30 de gener de 2020

BG [2] FQ [6]

ESO.1 [2] ESO.2 [2] ESO.3 [2] ESO.4 [2]

Experimentació Indagació i recerca Resolució de problemes Treball en context

Resum

Proposta de treball experimental plantejat com una recerca guiada per identificar quina és quina d'un conjunt de mostres d'aigua (mar, aixeta, bassa d’un riu, pluja ...), recollides en l'entorn proper dels alumnes. Es desenvolupen competències de l'àmbit cientificotecnològic com la resolució de problemes, la interpretació de les dades en base a models i conceptes clau,la comunicació de resultats i conclusions, i el disseny d'enginys (destil·lador solar. Es treballen diversos continguts curriculars relacionats amb el cicle de l’aigua i la potabilització, (solucions aquoses, substàncies, separació de mescles, canvis d’estat, acidesa i basicitat, pH, conductivitat i salinitat) en un context proper als alumnes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
698