fitxa de l'element

Les funcions i la historia de les matemàtiques
Descobertes del segle XVII

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat treballi diverses activitats senzilles sobre les funcions i que les situï i interpreti dins d’un context històric. A més, es construirà i s’interpretarà una gràfica d’una funció lineal a partir de la fórmula de la funció i de la seva taula de valors. Tanmateix, s’introduirà la vida i l’obra de dos matemàtics importants en la història de les Matemàtiques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

582

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat