fitxa de l'element

Nombres decimals i percentatges
Ordenació de decimals

Crèdits

Enrique Llàcer
Autoria
Enrique Llàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat està dedicada als nombres decimals (incloent els percentatges) i a la seva aplicació en la activitat quotidiana.
També permet estudiar les transformacions d’un nombre decimal amb una fracció amb denominador la unitat seguida de zeros..

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

834