fitxa de l'element

Ens hem d’estrènyer el cinturó
Imatge web Aprenestadística

Crèdits

IDESCAT
Autoria
IDESCAT

Data

24 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Matemàtiques de 3r d'ESO

MAT [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat es proposa realitzar càlculs de la mitjana aritmètica, moda, mediana, variància i desviació estàndard emprant dades reals de preus de productes i observant el comportament dels preus d’un mateix producte en diferents comerços.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
369

Materials de l'element