fitxa de l'element

Recollida i representació de dades
La terra

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Sortides i treball de camp

Resum

En aquesta activitat els alumnes d'una classe hauran de portar contestades tota una sèrie de preguntes que formen part d'una petita enquesta respecte els seus orígens familiars, per després analitzar-les de manera conjunta amb tota la classe. Els aspectes estadístics que es treballaran seran les freqüències en tant per cent i els diagrames de barres. A més, es farà un gran mural explicatiu.
En una segona part i per grups, hauran de disenyar una enquesta senzilla i aplicar els coneixements apresos a la sessió anterior per tal de portar a terme les seves pròpies investigacions i anàlisis.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

529

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat