fitxa de l'element

Estadística amb Excel
Logo del programa Excel

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat consistirà en dues parts. A la primera, els alumnes treballaran per parelles i s’intentarà que totes les parelles vagin al mateix ritme, tot seguint les instruccions o aclariments del professor allà on calgui. Les dades són les notes d’Anglès d’un determinat grup d’alumnes. A la segona part els alumnes hauran d’analitzar una sèrie de noves dades, tot fent servir les eines treballades a la sessió anterior, i podran treballar amb més llibertat perquè les instruccions són menys pautades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

695