fitxa de l'element

Estadística amb Excel II
Logo del programa Excel

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

25 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el títol de l'itinerari
Un passeig per l'estadística

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat consistirà en dues parts. A la primera treballarem amb simulacions de llançaments de daus per a tenir una primera aproximació intuitiva a la teoria dels grans nombres. A la segona part els alumnes hauran d’analitzar una sèrie de noves dades, tot fent servir les eines treballades a la sessió anterior, i podran treballar amb més llibertat perquè les instruccions són menys pautades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

328