fitxa de l'element

Canes, pams, peus...
Un peu

Crèdits

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Mesura

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Es presenta a l’alumnat un canvi d’unitats gens habitual: amb les equivalències de
la cana catalana anterior a la unitat universal de mesura de longituds:
equivalències en pams i quarts, i en passos i peus. Es demanen alguns canvis
d’unitats, esperant que s’adonin de la dificultat en tractar-se d’un sistema no
decimal, quan comparem aquest sistema amb el sistema mètric decimal.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

378

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat