fitxa de l'itinerari

Espai i forma
Imatge amb el titol de l'itinerari

Crèdits

Albert Garcia
Autoria
Albert Garcia
Albert Garcia
Catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

L’itinerari desenvolupa els continguts previstos al Bloc d’espai i forma del currículum de matemàtiques de 1r ESO.
Així, es procura que l’alumnat treballi per conèixer les propietats de les figures de dues i tres dimensions, sàpiga descriure relacions espacials i reflexioni i utilitzi la geometria per resoldre problemes.
A més a més de la pròpia competència matemàtica, es fa èmfasi en la competència lingüística, demanat la redacció de definicions o de conclusions de les activitats realitzades.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

313

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari