fitxa de l'itinerari

Un passeig per l'estadística
Imatge amb el títol de l'itinerari

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

Amb aquesta seqüència d’activitats, pel que fa als continguts, es treballen tots el 4 ítems del bloc de continguts “Estadística i Atzar”. Cada una de les 10 activitats es focalitza en un sub-bloc diferent, encara que també es treballen altres sub-blocs de manera més o menys tangencial.
Es treballa bàsicament la competència matemàtica, però també la competència social i ciutadana i la competència digital. Per últim, tots els processos són tractats en alguna de les activitats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

359

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari