fitxa de l'itinerari

La Mesura
Imatge amb el nom de l'itinerari

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de novembre de 2012

MAT [1]

ESO.1 [1]

Resum

L’objectiu principal que es busca en aquest itinerari és que l’alumnat utilitzi de forma significativa el sistema de mesures i les sàpiga aplicar en diferents contextos. Per aquesta raó es parteix de la idea d'unitat i a partir d’ella van apareixent diferents situacions (una per cada element) procedents de contextos de la vida quotidiana en la que s'utilitzen diferents mesures.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

463

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari