fitxa de l'element

Jocs d'Atzar
Daus i fitxes

Crèdits

Victòria Oliu, adaptació d'un capítol del llibre 1 de la col·lecció l’Estadística en el vostre món
Autoria
Victòria Oliu, adaptació d'un capítol del llibre 1 de la col·lecció l’Estadística en el vostre món

Data

8 de maig de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.2 [1]

Jocs

Resum

Activitat experimental adaptada de l'activitat del mateix nom, del llibre 1 de la col·lecció l’Estadística en el vostre món. Es treballa per parelles i es proposen quatre jocs: A) Parells i senars, B) Altres daus i ruletes (opcional) C) La suma de dos daus i D) El producte de dos daus (opcional). A més d’experimentar amb daus i anotar els resultats en paper, es recomana utilitzar un full de càlcul per posar en comú els resultats de tota la classe i visualitzar els gràfics per comentar-los en gran grup. Hi ha una versió web del quadern de l'alumne i un document SCORM adjunt per restaurar tot el material en un entorn virtual d'aprenentatge (Moodle).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

931