fitxa de l'element

Autors anònims

Crèdits

Victòria Oliu Subiranes, adaptació d'un capítol del llibre 2 de la col·lecció l'"Estadística en el vostre món".
Autoria
Victòria Oliu Subiranes, adaptació d'un capítol del llibre 2 de la col·lecció l'"Estadística en el vostre món".

Data

29 d'octubre de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Estadística i Atzar

MAT [1]

ESO.2 [1]

Treball en context

Resum

Petit estudi estadístic guiat d'uns textos per intentar establir algunes característiques dels seus autors: comparar la longitud de les paraules de cada text i també la longitud dels fragments de punt a punt (longitud de les “frases”). Activitat experimental adaptada del llibre 2 de la col·lecció l’Estadística en el vostre món. Els alumnes hauran de recollir dades dels textos, fer càlculs i gràfics, primerament a mà. També hi ha uns fulls de càlcul preparats per posar en comú els resultats, visualitzar els gràfics i comentar-los en gran grup usant el canó de vídeo. Hi ha una versió web del guió de l'alumne on podran comprovar algunes de les respostes. També hi ha un document SCORM adjunt per restaurar l'activitat en un entorn virtual.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

497