fitxa de l'element

Calculem amb nombres positius i negatius
Els signes en les operacions amb nombres positius i negatius

Crèdits

Elisabet Saguer - Paquita Bonany
Autoria
Elisabet Saguer - Paquita Bonany
Grup ICE UdG
Catalogació

Data

28 de gener de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Numereció i Càlcul
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es defineix l’oposat d’un nombre enter i s’introdueix la resta com la suma de l’oposat.S’explica el producte d’un nombre enter per un nombre positiu. Interpretació de la multiplicació per -1. (Passar a l’oposat). Multiplicació d’un enter per un nombre negatiu. Es practica les operacions amb nombres enters. Es resolen problemes senzills. El material per l'alumnat consta d'un quadern de 16 pàgines, les pàgines 9a 16 corresponen a aquest element i es completa amb un applet de geogebra i tres jocs de dòmino. Versió web interactiva del quadern relacionada a la documentació. Podeu restaurar tot el material digital en un entorn virtual utilitzant el fitxer SCORM adjunt.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1684